Mål: Ett rikt växt- och djurliv - Göteborgs Stad

3814

Kött och miljö - Världsnaturfonden WWF

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket kartlagt kommunernas arbete med biologisk mångfald. Kartläggningen visar att det är en stor stor variation både i det strategiska arbetet och när det gäller specifika åtgärder. Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2021 Biologisk mångfald Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. Läs om Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald här. Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på denna planet. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad. Här finns samlad information om biologisk mångfald.

  1. Katarina ehlde stadsmissionen
  2. Avistakurser

Den visar att biologisk mångfald är viktig för att klara övriga Globala hållbarhetsmål, men att den ofta glöms bort. I rapporten har man bland annat konstaterat att det finns 85 % mindre våtmarker idag jämfört med år 1700, att 66 % av havsmiljöerna är allvarligt påverkade och att upp till en miljon arter hotas av utrotning. Evenemanget sändes 4/12. Fredag den 4 december lanserades stadens nya handlingsplan för biologisk mångfald. Stockholms handlingsplan för biologisk mångfald anger inriktning för stadens arbete med att skydda och främja biologisk mångfald inom staden och till viss del även utanför genom upphandlingar och samarbeten.

Det kan till exempel gynna rödlistade fåglar eller groddjur som har våtmarker eller dammar som livsmiljö. Den visar att biologisk mångfald är viktig för att klara övriga Globala hållbarhetsmål, men att den ofta glöms bort. I rapporten har man bland annat konstaterat att det finns 85 % mindre våtmarker idag jämfört med år 1700, att 66 % av havsmiljöerna är allvarligt påverkade och att upp till en miljon arter hotas av utrotning.

Naturvårdsverket Arbeta med kunskap och uppföljning av

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga  Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras och livsmedelsproduktionen säkerställs samtidigt som andra mål  Aneby kommuns miljömål utgår från de nationella och regionala Biologisk mångfald i våtmarker är inte prioriterat i miljöarbetet i stort. Miljömålen finns inom fyra olika områden: Klimat och luft, Vatten, Mark, byggande och boende samt Natur och biologisk mångfald. Dessutom presenterar vi en  Biologisk mångfald är viktigt för att ekosystemen ska hålla sig livskraftiga och även motståndskraftiga mot förändringar i miljön. Miljömålet ”Ett  Trenden för den biologiska mångfalden är tyvärr negativ.

Biologisk mångfald miljömål

Miljöarbete - Vattenfall Eldistribution

Umeås lokala miljömål 2020. Antagna av Kommunfullmäktige 2020-02-24. Projektgrupp revidering lokala miljömål Genom olika projekt och skyddade områden ser vi efter den biologiska mångfalden. Vi jobbar med miljömålet för ett rikt växt- och djurliv, närliggande miljömål för levande skogar, myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag, samt ett rikt odlingslandskap. Inom kort kan du också söka efter miljömål och Agenda 2030 i vårt kriterietjänst. Det kommer att underlätta sökningar på vilka miljömål, bland annat när det gäller biologisk mångfald, som våra kriterier bidrar till. Hälsningar, vatten och biologisk mångfald: • Levande skogar • Levande sjöar och vattendrag • Ett rikt växt- och djurliv Genom empiriska studier av hur beslutsfattare förstår miljömål om skog, vatten och biologisk mångfald samt hur målens genomförande kan utvärderas kvantitativt visar vi att FN-rapport: Långt kvar till målen för skydd av biologisk mångfald Uppdaterad 2020-09-16 Publicerad 2020-09-15 En snöleopard fångad av en infraröd kamera, uppställd 2019 intill Gula floden Övergripande miljömål och Ellevios strategier.

Biologisk mångfald miljömål

Sveriges miljökvalitetsmål och olika långsiktiga miljöövervakningsprogram på regional nivå behandlas.
Herkules boras

Utöver reducering av näring i våtmarkerna ökar den biologiska mångfalden. Våtmarkerna består inte enbart av vattenyta utan även intilliggande områden blir fuktiga miljöer som gynnar mångfalden. Våtmarkerna kommer också att ha ett värde för natur- och friluftsliv samt utgöra ett besöksmål och en kunskapskälla i skolverksamheter.

Ett av etappmålen inom Biologisk mångfald anger en målsättningen: Senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt. främjad biologisk mångfald och hälsofrämjande ekosystemtjänster Naturvårdsverket föreslår i utvärderingen av miljömålen 2019 att åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden behöver göras i den bebyggda miljön och kan då ha positiva effekter på friluftsliv, kulturliv och folkhälsa. Umeås lokala miljömål förtydligar vad som är särskilt viktigt lokalt i Umeå utöver de nationella och regionala miljömålen.
Universitetsholmen öppet hus

Biologisk mångfald miljömål riksdagen lagar och förordningar
onside kick success rate
starta podd på acast
arbetsförmedlingen registrera sig
fourth stimulus

Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag - Regeringen

Hälsningar, vatten och biologisk mångfald: • Levande skogar • Levande sjöar och vattendrag • Ett rikt växt- och djurliv Genom empiriska studier av hur beslutsfattare förstår miljömål om skog, vatten och biologisk mångfald samt hur målens genomförande kan utvärderas kvantitativt visar vi att FN-rapport: Långt kvar till målen för skydd av biologisk mångfald Uppdaterad 2020-09-16 Publicerad 2020-09-15 En snöleopard fångad av en infraröd kamera, uppställd 2019 intill Gula floden Övergripande miljömål och Ellevios strategier. Ellevios övergripande miljömål är, förutom. omställningen till ett hållbart energisystem, att minska påverkan på klimat och naturresurser och; bidra till en stärkt biologisk mångfald.

Ett rikt växt- och djurliv Riksantikvarieämbetet

Den strategiska planen består av såväl ambitioner om resultat på global nivå som ett flexibelt ramverk för upprättande av nationella och regionala delmål. Se hela listan på naturvardsverket.se Sveriges miljömål. Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljömålen 2020: ”Förlusten av biologisk mångfald har inte bromsats upp” april 4, 2020 - Nyheter - Tagged: biologisk mångfald , Levande sjöar och vattendrag , levande skogar , miljömål - a inga kommentarer Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.

I denna uppföljning används indikatorer som du hittar på goteborg.se/miljomal. Umeås lokala miljömål är indelade i fem fokusområden, Klimat, Biologisk mångfald, Vatten, God bebyggd miljö och Giftfri miljö och förtydligar vad som är särskilt viktigt för Umeå kommun. För att nå målsättningarna ska de lokala miljömålen beaktas och vara vägledande för övervakning av biologisk mångfald i fjällen.